Ga direct naar


Nieuws 

Aanleg waterleiding en glasvezelkabel

De vernieuwing van de waterleiding vordert gestaag. Er is heel wat graafwerk nodig in tuinen, op erven en in het weiland. Een deel van de Meije, vanaf Buitenkerk tot  de Hollandse Boerderij maakt inmiddels al gebruik van de nieuwe waterleiding.

Baggerwerkzaamheden tijdelijk stopgezet 

 In verband met de flora- en faunawet en het aankomende vaarseizoen zal het baggerproject van het riviertje de Meije per 13 maart 2015 tijdelijk worden stopgezet. Na het vaarseizoen, omstreeks 1 oktober 2015, zal het baggeren worden hervat. De enorme hoeveelheid "Zwanenbrood"( drijvende wortelstokken) die door het baggeren is losgekomen zal vanaf 16 maart worden opgeruimd.

 Veel interesse voor 'Zon op de Meije'

Op dinsdag 27 januari was er een bijeenkomst in de Hollandse Boerderij met als doel om alle geinteresseerden in het initiatief  'Zon op de Meije' bij te praten over de hudige stand van zaken.Aspecten die aan bod gekomen zijn: Omschrijving van het plan; De organisatievorm; Het financiele aspect; Ruitme voor vragen; Uitnodiging tot een voorlopige inschrijving.

De opkomst was groot, ongeveer 60 mensen hebben de koude winteravond getrotseerd om meer te horen over het initiatief. Ook aan de uitnodiging om in te schrijven is goed gehoor gegeven. Binnen twee dagen was het maximum van 250 zonnepanelen bereikt. De inschrijving is echter nog niet gesloten omdat de inschrijvingen een voorlopig karakter hebben en er dus mensen kunenn afvallen. Ook zou er in een later stadium meer capaciteit gevonden kunnen worden. De focus is echter wel om eerst dit initiatief van de grond te krijgen. De vele reacties zijn in ieder geval een aanmoediging voor het voorlopige bestuur van de cooperatie in oprichting om vervolg stappen te maken en het initiatief verder uit te werken.

Voor meer informatie: info@zonopdemeije.nl.

 

 Baggerwerkzaamheden

Loonbedrijf J.M. van Vliet voert in opdracht van het Hoogheemraadschap van Rijnland baggerwerkzaamheden uit in de Meij en Nieuwkoop en omgeving. Het baggeren van de Meije wordt uitgevoerd in de periode van november 2014 tot en met februari 2016. Aanwonenden van de te baggeren watergangen worden  hiervan schriftelijk op de hoogte gebracht.  

 

Eind november 2014 is in de Meije een circulaire verspreid met de volgende tekst:

    Een initiatief voor meer zonnepanelen in de Meije

Zonnepanelen zijn populair. Daar zijn meerdere redenen voor. De één is het te doen om 'gratis' elektriciteit, de ander wil onafhankelijk zijn van de grillen van buitenlandse leveranciers van olie en gas voor elektriciteitscentrales. Weer een ander maakt om principiële redenen liever gebruik van duurzame energie. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek lagen er eind vorig jaar al 3,4 miljoen zonnepanelen op de Nederlandse daken, goed voor de elektriciteitsvoorziening van 265.000 huishoudens. 

Een belangrijk struikelblok om over te gaan op 'zonnestroom' is vaak dat men niet over een constructief geschikt dak ( b.v. een rieten dak) of niet over een min of meer op het zuiden gelegen dak beschikt. Die hindernissen worden vaak omzeild door het oprichten van een coöperatie, waarvan de leden hun zonnepanelen dan gezamenlijk op een groot dak in de buurt plaatsen. Bijvoorbeeld op een stal, bedrijfspand, school of buurthuis. Zo'n dak moet dan natuurlijk wel voor dat doel beschikbaar worden gesteld. Overigens worden dergelijke coöperaties ook opgericht door groepen bewoners die weliswaar zelf over een geschikt dak beschikken maar graag gezamenlijk het gebruik van goedkope(re), duurzame energie bevorderen. 

De familie Kastelein in de Meije is bereid het dak van hun nieuw gebouwde stal beschikbaar te stellen aan zo'n op te richten coöperatie. Een initiatiefgroep bestaande uit Jaco Kastelein, Harald de Graaf en Jacques de Raad wil daarom de interesse voor dit initiatief peilen. In eerste instantie wordt - met steun van de Stichting Werkgroep Meijebelangen - voorrang gegeven aan bewoners van de Meije tussen de Kerkweg en De Halve Maan; later kan de kring (eventueel) worden uitgebreid. 

Laat u s.v.p. aan de initiatiefgroep weten of u in principe geïnteresseerd bent in deelname aan het project. Dat kan door de antwoordstrook op de circulaire uiterlijk 13 december 2014 in de bus te doen bij Jacques de Raad of  hem te mailen: oenanthe@planet.nlBij voldoende belangstelling zal een voorlichtingsbijeenkomst worden belegd met informatie over het project, de investering, terugverdientijd, ervaringen van andere coöperaties etc.

De Werkgroep Stichting Meijebelangen steunt het initiatief voor het gebruik van meer duurzame energie van harte. Daarnaast spreekt de voorgenomen organisatievorm de werkgroep aan: het wezen van een coöperatie is immers gezamenlijk een bepaald doel te realiseren. Wij hopen mét de initiatiefnemers dan ook op een druk bezochte voorlichtingsbijeenkomst! 

Opbrengst collecte

In november 2014 hebben vrijwilligers gecollecteerd voor Alzheimer Nederland. De opbrengst van de collecte in de Meije bedraagt € 353,20. Dank aan alle gevers.  

Baggeren watergangen Meije

 

 

 

Het hoogheemraadschap van Rijnland start met het baggeren van circa 17,4 km boezem- en polderwatergangen in de gemeente Nieuwkoop en Alphen aan den Rijn. Het gaat om delen van de Ziende, Meije, Voorwetering, Ringvaart Nieuwkoop, Nieuwkoopse plassen en de jachthaven. De planning is om in het voorjaar van 2015 het project afgerond te hebben. Voor meer informatie: Klantcontactcentrum van Rijnland via 071 3063063. 

Fietsbeleidsplan ‘Meer en veiliger fietsen’

Er is een inventarisatie gemaakt met voorstellen om het fietsgebruik te stimuleren en van onveilige fietslocaties in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk tijdens een bijeenkomst met alle buurt en wijkteams uit de gemeente.
Lees het volledige fietsbeleidsplan op de pagina Archief.

Plattegrond van de Meije i.v.m. werkzaamheden Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden

Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden is voornemens om in de Meije kade verbetering en waterpeil verbetering te realiseren. Op onze pagina Archief vindt u een plattegrond waarin globaal aangegeven wordt waar en welke werkzaamheden er verricht gaan worden.

Nieuwsbrief Meijebelangen februari 2013

Deze nieuwsbrief kunt u vinden op onze pagina Archief.

Vrijwilligers actief op Groenwerkdag in de Meije

Op zaterdag 19 januari 2013 organiseerde Landschapsbeheer Zuid-Holland de Groenwerkdag in de Meije. Tijdens de Groenwerkdag hebben 35 betrokken bewoners en vrijwilligers van IVN Nieuwkoop een actieve bijdrage geleverd aan het groen in de Meije. Zij hebben knotbomen geknot, hakhoutstobbe afgezet, takkenrillen gemaakt en vooroeverbescherming aangelegd om de oever tegen afkalving te beschermen. De gemeente Bodegraven-Reeuwijk is blij met het initiatief van de Groenwerkdag in de Meije en heeft daarom subsidie beschikbaar gesteld om de koffie, thee en lunch te financieren.

Zie voor het volledige verslag pagina op onze pagina Archief 

Winter in de Meije 

16 januari 2013

 

Verkeersoverlast in de Meije

In de zomer van 2011 heeft Meijebelangen een verkeers enquete gehouden onder de bewoners van de Meije.
De uitslag hiervan vindt u op deze site onder de pagina Archief.
Uit deze uitslag kwam naar voren dat een meerderheid het idee steunt van Stichting Buurtcomité Stichtse Meije en de Stichting Werkgroep Meijebelangen om op zaterdag en zondag in de periode van 1 mei tot 1 oktober de weg af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer, met uitzondering van bestemmingsverkeer.
Naar aanleiding van deze uitslag van de enquete heeft Meijebelangen gesprekken en briefwisselingen met de gemeente gevoerd op welke manier dit te realiseren zou kunnen worden.
De gemeente heeft hierop een Nota van beantwoording reactie op notitie Geslotenverklaringen wegen landelijk gebied
Beleidsuitgangspunten opgesteld.

De gemeente laat weten:
Met deze reactie wordt onderschreven dat uit het oogpunt van verkeersveiligheid niet kan worden overgegaan tot het instellen van een gesloten verklaring zonder dat dit wordt onderbouwd met ongevallencijfers.

Lees de volledige nota van de gemeente op deze site onder pagina Archief.
Meijebelangen betreurt deze zienswijze van de gemeente, eigenlijk zegt de gemeente dat er eerst ernstige ongelukken moeten gebeuren voordat er tot nadere actie overgegaan kan worden.
Omdat de Meije voor een gedeelte een stilte gebied is, zijn we nader aan het onderzoeken of met de regels van het Stiltegebied, bepaalde soort verkeer verboden kan worden.

De uitslag enquete verkeersoverlast in de Meije.

Deze kunt u vinden op de pagina Archief.